tisk stáhnout

obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LM METAL lift s.r.o.

I.

1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VOP“) jsou bližší a konkrétní úpravou smluvních vztahů a vzájemných práv a povinností smluvních stran, kde společnost LM METAL lift s.r.o., se sídlem Lužná 745/15, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 468 82 383, DIČ: CZ 468 82 383, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159318 (dále jen „prodávající“) je v pozici prodávajícího podle kupní smlouvy nebo objednávky.
2. Tyto VOP jsou součástí kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“), pokud na ně smlouva odkazuje nebo byly k ní přiloženy, případně byly kupujícímu známy z předchozích obchodních vztahů s prodávajícím, případně byl s nimi jinak prokazatelně seznámen. Tyto VOP jsou dále součástí každé smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím postupem podle čl. II. těchto VOP. Pokud se některá ustanovení smlouvy odchylují od těchto VOP má ujednání ve smlouvě přednost a ustanovení těchto VOP se neuplatní. Pokud některá práva a povinnosti nejsou upravena ani smlouvou, ani těmito VOP, řídí se obecně závaznými právními předpisy ČR.
3. Zbožím se v těchto VOP rozumí movité věci, materiály a výrobky prodávané prodávajícím kupujícímu na základě smlouvy nebo objednávky.

II.

1. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, kupující činí návrh na uzavření smlouvy prodávajícímu formou písemné objednávky zaslané doporučeným, nebo osobně předaným dopisem, případně faxem na faxové číslo 377 449 833, nebo v elektronické podobě s elektronickým podpisem na e-mail: metallift@metallift.cz. Prodávající potvrdí stejnou formou objednávku kupujícího ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení objednávky. (Den doručení se do této lhůty nezapočítává. Lhůta počíná běžet den následující po dni doručení.). Dnem doručení potvrzení objednávky kupujícímu je smlouva uzavřena. Pokud prodávající objednávku ve stanovené lhůtě nepotvrdí, smlouva nevznikne a kupující ani prodávající není návrhem dále vázán.
2. Pokud prodávající potvrdí kupujícímu objednávku po uplynutí lhůty její platnosti má kupující právo uzavření smlouvy dle takové objednávky odmítnout. Smlouva se v takovém případě považuje za uzavřenou pouze v případě, že kupující ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy mu bylo doručeno potvrzení objednávky, doručí prodávajícímu písemně doporučeným nebo osobně předaným dopisem, faxem, nebo emailem, že trvá na splnění objednávky. Smlouva je uzavřena dnem, kdy je toto oznámení doručeno prodávajícímu.
3. Pokud prodávající v zaslané objednávce v běžící lhůtě pro její potvrzení provede jakékoliv změny a zašle ji kupujícímu, smlouva nevznikne a jedná se o protinávrh předložený prodávajícím. Kupující má v takovém případě lhůtu 10 kalendářních dnů na přijetí tohoto protinávrhu způsobem dle odstavce 1. tohoto článku. Doručením oznámení o přijetí protinávrhu prodávajícímu je smlouva uzavřena a strany jsou jí vázány.
4. Objednávka kupujícího musí obsahovat:
a) označení kupujícího firmou, sídlem, IČO, DIČ a údajem o zápisu v obchodním rejstříku, číslo účtu a kód banky kupujícího,
b) název objednávaného zboží, případně katalogové číslo (specifikace předmětu smlouvy, objednaného zboží), nebo jinou přesnou specifikaci objednávaného zboží (odkazem na výkresovou dokumentaci, jakost, rozměrové a jiné údaje apod.),
b) množství zboží u každého objednávaného druhu
c) doba plnění, tady požadovaný termín dodání objednaného zboží
d) dopravní dispozice, zejména místo dodání a způsob dopravy
e) označení a podpis osoby oprávněné za kupujícího jednat
Bez těchto náležitostí není objednávka považována smluvními stranami za úplnou a pro prodávajícího závaznou. Objednávka může obsahovat i další dispozice kupujícího, které nejsou v rozporu se smlouvou a VPN.

III.

1. Pokud není ve smlouvě, v objednávce, nebo v těchto VOP dále uvedeno platí, že k plnění závazku prodávajícího a vzniku jeho práva na zaplacení dohodnuté kupní ceny dochází dnem, kdy prodávající předá objednané zboží kupujícímu, nebo jím zplnomocněné osobě v místě dodání dle smlouvy nebo objednávky. Není-li ve smlouvě nebo objednávce stanoveno jinak, platí dodací doložka DDP dle INCOTERMS 2000 MOK v Paříži.
2. Prodávající je povinen dodat objednané zboží na označené místo dodání v termínu uvedeném ve smlouvě nebo objednávce. Pokud není sjednáno jinak, nejsou veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo dodání zahrnuty v kupní ceně zboží. Kupující je povinen převzít dodané zboží na místě určeném v objednávce a v termínu určeném v objednávce.
3. Účinky dodání zboží nastávají, když prodávající, nebo k tomu účelu prodávajícím sjednaný dopravce předá objednané zboží kupujícímu v místě dodání. Pokud bude dodán jiný druh zboží, než jaký byl uveden v objednávce, nebo zboží ve větším než objednaném množství, je kupující oprávněn odepřít převzetí neobjednaného druhu nebo množství zboží. Stejně tak je kupující oprávněn odepřít převzetí zboží, které má zjevné a podstatné vady. Kupující se stává vlastníkem dodaného zboží až okamžikem jeho celkového zaplacení.
4. Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu sjednaném ve smlouvě nebo objednávce, prodávající nepřevzaté zboží uskladní ve svém skladu. Smluvní strany se pro tento případ dohodly, že kupující uhradí prodávajícímu skladné ve výši 0,5% z celkové ceny včetně DPH uskladněného zboží za každý den uskladnění, maximálně však 50% z celkové ceny uskladněného zboží. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu převzetí zboží v dodatečné lhůtě. Nepřevezme-li kupující zboží ani do 45 dnů od původního řádného termínu plnění, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Doklady, které jsou potřebné k řádnému převzetí dodaného zboží, tedy průvodní dokumentaci, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě aj., vyžadované dle příslušných právních předpisů a případné další potřebné doklady v závislosti na jeho povaze, je prodávající povinen odevzdat kupujícímu spolu s předáním zboží v místě dodání nebo nejpozději do 10 dnů zaslat na adresu kupujícího.
6. Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit přiměřeně jeho povaze a vlastnostem. Cena obalového materiálu, s výjimkou vratných obalů a balení je již zahrnuta v ceně zboží.

IV.

1. Kupující prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k zaplacení celkové ceny objednaného zboží a že celkovou cenu uhradí prodávajícímu dle splatnosti jednotlivých daňových dokladů. Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu kupní ceny dnem splnění povinnosti k dodání zboží v souladu s čl. III. těchto VOP.
2. Výše kupní ceny je sjednána ve smlouvě nebo objednávce, a to na základě ceníku prodávajícího platného v době uzavření smlouvy nebo objednávky, případně dohodou smluvních stran.
3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu i za částečné dodávky objednaného zboží, pokud byla možnost plnění v částečných dodávkách dohodnuta ve smlouvě.
4. Kupní cena zboží bude splatná na základě faktury vystavené prodávajícím kupujícímu po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení prodávajícím, neurčí-li smlouva nebo objednávka jinak. Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, obsahovat konkrétní specifikaci účtovaného plnění, a pokud se cena skládá z více položek, musí být tyto položky rozúčtovány.
5. Zaplacením se rozumí datum připsání hrazené částky ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Pokud prodávající dodá kupujícímu větší množství zboží, než bylo kupujícím objednáno, má kupující právo odmítnout převzetí části dodávky přesahující objednané množství. Pokud převzetí takového zboží neodmítne do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí, je povinen uhradit kupní cenu i za takto dodané a převzaté zboží ve stejné výši, jako za ostatní zboží. Kupující je vždy povinen zaplatit za takové množství zboží, které skutečně převzal.
7. Při nedodržení splatnosti jednotlivých daňových dokladů si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nových dodávek při převzetí v hotovosti, případně pozastavit dodávky zboží, a to na dobu, po kterou bude trvat platební neschopnost kupujícího.
8. Smluvní strany se dohodly, že veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím dle této smlouvy, nebo dílčích smluv, nebo vzniklé v souvislosti s nimi nebo v souvislosti s plněním mezi smluvními stranami mohou být předmětem postoupení na třetí osobu a lze je na třetí osobu smluvně převést bez předchozího konkrétního písemného souhlasu odběratele s převodem specifikované pohledávky.

V.

1. Záruční doba na prodávajícím dodávané zboží se sjednává na dobu 12 měsíců, není-li ve smlouvě nebo objednávce sjednána záruční doba delší. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud bude zboží zasláno prostřednictvím externího dopravce, běží záruční doba od převzetí zboží kupujícím od tohoto dopravce. Běh záruční doby se přerušuje po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat z důvodu vad, za něž odpovídá prodávající. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Pro náhradní díly nebo opravené části zboží platí stejné záruční podmínky jako pro původní předmět dodávky, s tím, že záruční doba pro nahrazené nebo opravené díly musí činit od okamžiku odstranění vady ještě nejméně čtvrtinu záruční doby určené v odst. 1. tohoto článku.
3. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu písemné oznámení o reklamaci, ve kterém budou oznámeny zjevné vady zboží bez zbytečného prodlení.
4. Reklamace musí obsahovat:
a) identifikaci smlouvy, na základě které bylo zboží dodáno a pokud bylo zboží dodáno ve více dodávkách identifikace toho, ve které z těchto dodávek bylo reklamované zboží dodáno a to zejména označením čísla objednávky, čísla dodacího listu apod.,
b) popis vytýkané vady a popis, jak se vada projevuje,
c) počet, nebo množství zboží s vytýkanou vadou.
5. Vyzve-li prodávající kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o reklamaci podle předchozích odstavců, aby mu v dohodnutém termínu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení oznámení o reklamaci umožnil prohlídku zboží, které má oznamované vady, není kupující bez písemného souhlasu prodávajícího oprávněn s tímto zbožím nakládat až do doby prohlídky prodávajícím, s výjimkou nezbytné péče, kterou je třeba vynaložit, aby zboží nebylo poškozeno. O výsledku prohlídky zboží prodávajícím se sepíše zápis (reklamační protokol).
6. V případě, že kupující nezaplatí své závazky vůči prodávajícímu v termínu splatnosti, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nezaplaceného zboží (včetně DPH) za každý den prodlení. Sjednání a úhrada smluvní pokuty nemá vliv, na nároky na náhradu škody.
7. Prodávající se zavazuje plnit termín dodání uvedený ve smlouvě nebo uvedený na potvrzení objednávky. V případě prodlení více než 3 pracovních dnů s dodávkou zboží se prodávající zavazuje smluvní pokutou ve výši 0.5% za každý den prodlení, počínaje 4. dnem po termínu uvedeném v potvrzení zakázky. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše této smluvní pokuty je stanovena na 10% z celkového objemu uvedené ve smlouvě nebo objednávce.

VI.

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím. Podstatným porušením se při tom rozumí prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu delší než 30 kalendářních dní. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím z těchto důvodů, nezakládá tato skutečnost právo kupujícího odstoupit i od všech ostatních v té době platných a účinných smluv mezi kupujícím a prodávajícím.
2. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu:
a) zánik prodávajícího bez likvidace spolu s oznámením, na který subjekt přechází práva a závazky ze smlouvy, a to do 15 dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu prodávajícího o zániku
b) změny bankovního spojení uvedeného ve smlouvě, jakož i změny jakýchkoliv identifikačních údajů prodávajícího uvedených ve smlouvě
3. Smluvní strany sjednávají dle ustanovení § 355 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění možnost kupujícího zrušit uzavřenou smlouvu nebo objednávku zaplacením odstupného ve výši 50% ceny objednaného zboží (včetně DPH). Smlouva nebo objednávka se v tomto případě zrušuje dnem, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o využití práva zrušit smlouvu a zároveň bude uhrazeno sjednané odstupné, tj. odstupné bude zaplaceno a připsáno na účet prodávajícího.
4. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvní strany považují okolnosti, které jsou nezávislé na jejich vůli a které v době uzavření smlouvy nemohly předvídat. Žádná smluvní strana není v prodlení, pokud příčinou porušení smluvních povinností je živelní pohroma, válka nebo stávka, s výjimkou stávky vlastních zaměstnanců smluvních stran. Vyloučení odpovědnosti se omezuje jen na dobu trvání překážky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strana, u níž došlo, nebo ví, že v budoucnu dojde k nesplnění povinnosti v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděla, písemně uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti. Nedodržením této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se této události.
5. Je-li ve smlouvě odkazováno na její určitou přílohu, má se za to, že tato příloha tvoří nedílnou součást smlouvy. V případě, že je obsah přílohy v rozporu s obsahem smlouvy, uplatní se přednostně smlouva.
6. Všechna oznámení, objednávky a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu těchto VOP a smlouvy očekávají, se druhé smluvní straně doručí písemnou formou osobně nebo doporučeně na adresy uvedené ve smlouvě, případně faxem nebo elektronickou poštou. Jakákoliv odeslaná písemnost se považuje v pochybnostech za doručenou 10 dnem ode dne odeslání (jinak je tato zpráva považována za doručenou následující pracovní den). Každá strana může změnit svoji doručovací adresu, jestliže to písemně oznámí druhé straně alespoň 15 dní předem.

LM Metal lift s.r.o.
Ing. Jirí Kobylák
Jednatel
Tyto obchodní podmínky si můžete uložit do svého počítače kliknutím na tlačítko "stáhnout" v horní části této stránky.

Pro jejich následné prohlížení je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader. Pokud nemáte ve Vašem počítači tento program nainstalován, můžete si jej bezplatně stáhnout zde.
LM METAL LIFT s.r.o., http://www.metallift.cz, metallift@metallift.cz, +420 377 441 441